Senaryo İle Strateji

“Strateji çizerken önemli olan uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir.” Miyamoto Musashi Kurumların net stratejik hedeflerle yönetilmeleri başarı şanslarını artırıyor. Ancak, önemli olan sadece hedeflerin varlığı değil, aynı zamanda etkin bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesidir. Uygulama etkinliği ise hedeflerin yaygın bir şekilde benimsenmesine ve değişen şartlara uyum sağlama yeteneklerine bağlıdır. Stratejik planlamanın en önemli faydası, [...]

Yeni İnsan Hakları ve Demokrasi

“Demokrasi eşitliği değil, fırsat eşitliğini güvence altına alır.” Irving Kristol Yüksek teknoloji devrimi bir yandan bilginin daha geniş kitleler tarafından paylaşımını olanaklı kılıyor, katılımcı ve şeffaf yönetim biçimlerinin önünü açıyor, öte yandan da bilgi teknolojilerine ulaşma olanaklarında büyük eşitsizlikler nedeniyle önemli bir tehlikeye işaret ediyor: Bilgiye sahip olanlarla, ona ulaşma araçlarından yoksun olanların arasındaki uçurum [...]

Eğitimde İçerik

“En yüksek getiriyi sağlayan yatırım, bilgiye yapılan yatırımdır.” Benjamin Franklin Ülkemizde her yıl yaklaşık 15 milyon ilköğretim öğrencisi zamanlarının önemli kısmını eğitim için kullanıyorlar. Ülke kaynaklarının böylesine önemli bir kısmının kullanımındaki etkinliğimizi sorgulamalıyız. Zaman zaman bu konuda yapılan sorgulamalar genellikle okul sayısı, öğretmen sayısı, GSMH’dan ayrılan pay gibi nicelikler üzerine odaklanıyor. Ölçülmesi daha güç olduğundan [...]