Ana Sayfa
Hizmetlerimiz
Kurumsallaşma
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

kurumsallasma-2“İnsanı Kazanan, İşinde de Kazanır”

Şirket maddi sermayesinin yanında başarıya kaynak oluşturan diğer bir sermaye yükselen hızla önem kazanmıştır: İnsan Sermayesi.

Bu sermayenin özellikleri ve yarattığı değer oranında şirketin iş performansında yükseliş gerçekleşmektedir. Bu anlayışla ARGE, şirketlerin insan sermayelerini en verimli şekilde yönetebilmesini sağlayacak süreç ve sistemlerin geliştirilmesi projelerini gerçekleştirir.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan diğer kaynaklar gibi insan kaynağınında doğru belirleme, konumlandırma ve performansını artırmak amacıyla doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

İşe alma modülü, sisteme doğru kaynağı, doğru konumlandırma ile dahil eder.Kaynağın doğru yönlendirilmesi, eğitilmesi ve performansının geliştirilmesi çok daha hızlı bir çevrim ile süreklilik ve tutarlılık gerektirir; bunu kariyer ve performans  yönetimi ve eğitim planlama modülleri gerçekleştirir.

Ücret yönetimi ise kaynağın performansı ve konumu göz önüne alınarak ücretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi ile teşvik edilmesidir.

Tüm bu modüllerin birbirleri ile uyumlu  ve tutarlı olması insan kaynağının devamlılığını ve şirket kültürünün stratejiler doğrultusunda gelişmesini sağlar. Stratejik atılımların yansıması da modüllerdeki uyumlu güncellemelerle gerçekleşir. Böylece değişim yönetimi sağlanır.

İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Modülü Geliştirme Projesi

Proje Amacı

Şirket hedef ve yetkinlikleri doğrultusunda organizasyonun, takımların ve bireylerin performansını geliştirmek amacıyla uygulanan İnsan Kaynakları modülüdür. Sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil,  bireyin potansiyelinin  belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişimin sağlanmasını hedefler. Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları birimlerinin işleyiş sistematiği ve yaklaşım konusundaki standartları oluşturmasının ardından tüm yöneticilerin sahiplenmesi gereken bir yönetim anlayışıdır. Bu konuda günlük ve dönemsel uygulamalarda karşılaşılan sorunlarda İnsan Kaynakları birimleri şirket içi danışmanlık rolünü ve uygulamanın belirlenen standartlara uyumunu sağlama rolünü üstlenmelidir.

Proje Aşamaları

 • Şirket stratejilerinin incelenmesi,
 • Şirket yetkinliklerinin belirlenmesi ve tüm yetkinliklerin tanımlamalarının yapılması,
 • Şirket Performans Yönetimi prensiplerinin oluşturulması,
 • Şirket genelinde eğitimlerle uygulamanın hazırlığının gerçekleştirilmesi,
 • Uygulama ve sonuçlarının izlenmesi,
 • Şirket stratejilerinin incelenmesi.

İnsan Kaynakları modüllerinin tamamı için vazgeçilmez bir önceliğe sahip olan stratejilerle uyumluluk gerekliliği bu modülde de aranmaktadır. Geliştirilen sistemin belirlenen stratejilerle ilişkisini doğru oluşturabilmek için şirketin kendisini nerede görmek istediğini çok iyi özümsemek gerekmektedir. Bu aşamada çalışmaların incelenmesi, üst düzey yöneticilerle görüşmelerle desteklenmektedir.

Şirket yetkinliklerinin belirlenmesi ve tüm yetkinliklerin tanımlamalarının yapılması

Şirketin ulaşmak istediği noktayı belirlemesinden sonra, insan kaynakları yönetimi mevcut insan kaynağının ve yeni alınacakların şirketi hedeflediği noktaya taşıyacak özelliklerde bireyler olmaları yönünde yönlendirmeyi amaçlamaktadır.  Bu doğrultuda, şirket stratejileri ile uyumlu yetkinliklikler belirlenir.

Yetkinlikler

Yetkinlik, kişinin işini yaparken uyguladığı yöntemdir; bilgi, yetenek, motivasyon ve kişilik bileşenlerinden oluşur. Yetkinlikler yapabilirlik potansiyelini temsil eder; başarıyı destekleyen ve davranışsal olarak tanımlanabilen temel özellikler kümesidir. Bir organizasyonda tüm çalışanlar için geçerli yetkinliklerin yanında, seviyeler ve pozisyonlar değiştikçe farklılaşan yetkinlikler vardır. Örneğin, öncelikleri belirleme yeteneği her çalışan için gerekli bir yetkinliktir, ama planlama ve organizasyon becerisi sadece müdürler için geçerli olabilir.  Dolayısıyla, kişinin performansı hedeflere ulaşabilmedeki başarısı ile birlikte izlediği yöntem, çalışmaları sırasındaki tutum ve davranışları ile de değerlendirilmelidir. Yetkinliklerin tanımları performans değerlendirme sisteminde yer alacaktır. Yetkinliklerin tanımlarının net ve belirgin olması kişilerin arasındaki algılama farklılıklarını ortadan kaldıracaktır.

Şirket “Performans Yönetimi” prensiplerinin oluşturulması

Şirketin performans yönetimi anlayışı, üst yönetimin bakış açısı ve kullanılan araçların bu görüşlerle uyumuna yönelik olarak fikir birliğine gidilmesi amacıyla toplantılar yapılmaktadır. ARGE’nin hedeflerle yönetim anlayışı ışığındaki önerileri, şirket kültürü ile harmanlanarak son şeklini bulmaktadır.

Hedef Bazlı Performans Değerlendirme

Bireylerin performansları, çalıştıkları kurumların iş sonuçlarının iyileşmesine ve hedeflerine ulaşmasına ne kadar katkıda bulundukları ile ölçülür. Kişi ve şirket performansını artırmayı hedefleyen performans değerlendirme sisteminde, şirket hedefleri ile ilişkilendirilmiş ve bu yönde tasarlanmış bireysel hedefleri belirlemek, değerlendirmenin önemli bir aşamasıdır.

Böylece,

 • Şirket hedeflerinin daha kolay gerçekleşmesi,
 • Çalışanlar enerjilerini doğru yönde harcadıkları için etkin kaynak kullanımı,
 • Çalışanlar için adil bir değerlendirme sistemi yaratılması sağlanır.

Şirket genelinde eğitimlerle uygulamanın hazırlığının gerçekleştirilmesi

Prensiplerin ve gerekli araçların oluşturulmasının yanında performans değerlendirmenin etkinliğinde “değerlendiren” ve “değerlendirilen” konumundaki çalışanların rolü önemlidir.  Dolayısıyla, çalışanların bu sistemi benimsemesi ve faydalarına inanması sağlıklı uygulama için gereklidir. Bu amaçla, şirket içi eğitimler verilmektedir.

Uygulama ve sonuçlarının izlenmesi

Sistemin uygulamaya alınması ve uygulamada yaşanan sorunların çözümlenmesi proje kapsamında gerçekleştirilmekte, sistemin sürekli gözden geçirme ve güncelleme sistematiği şirkete kazandırılarak proje tamamlanmaktadır.

Projenin Yararları

Performans değerlendirme, takımların ve kişilerin gerçekleşen performanslarını değerlendirmek, ortaya koydukları beklenti ve gelişim hedefleri doğrultusunda takımların ve kişilerin yeni dönemde performanslarını artırmaya yönelik planlama yapmaktır. Etkin bir performans yönetim sistemi ile;

 • Çalışanlar arasında karşılıklı beklentilerin netleştirilmesi sonucu,
 • Çalışanların doğru işlere odaklanması,
 • Motivasyonun artırılması,
 • İletişimin artırılması,
 • Yöneticilere performans yönetimine temel olacak gelişim danışmanlığı yaklaşımını kazandırılması yönünde faydalar sağlanır.

Proje Çıktıları

İnsan Kaynakları Yönetimi prensipleri, çalışma sistematiği ve Performans Değerlendirme Formları proje çıktılarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, sistemi çalışanlara benimsetmek ve kullanıma özendirmek amacıyla tüm çalışanlar konuyla ilgili eğitim almaktadırlar.

ARGE’nin Katma Değeri

ARGE bu projede gelişmiş yönetim tekniklerinin şirket kültürüne uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır. Şirket yetkinliklerinin belirlenmesi ve hedeflerle yönetim anlayışının kazandırılması ve buna yönelik sistemin geliştirilmesinde tamamen şirketin insan kaynakları anlayışında ulaştığı seviye gözönüne alınarak  seviyeyi geliştirmeye yönelik bir bakış açışı geliştirilmektedir. Sistematiğin oluşturulmasıyla birlikte en önemli adım olan, yöneticilerin ve çalışanların sistemi benimsemesi ve uygulayabilmesini sağlamak amacıyla eğitimler verilmektedir. Böylece sistem tanıtılmakta  ve uygulamaya yönelik önemli noktalar vurgulanmaktadır.

 

“Koç Topluluğu’nun İnsan kaynakları sistemlerini uluslararası standartlara getirme çalışmalarımızda, ARGE’nin profesyonel yaklaşımından,  teorik derinliğinden ve ülkemiz şartlarıyla uyumun sağlanması konusunda duyarlılığından etkilendiğimi belirtmek isterim.”
Hasan Subaşı, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı, Koç Holding

“ARGE, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile reorganizasyon ve insan kaynakları konusunda verimli bir proje gerçekleştirdi. Bu çalışma sürecinde ARGE ekibi, bizim ekibimizle sinerji yaratan bir yaklaşım gösterdi.”
Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB

“ERDEMİR, ARGE Danışmanlık firmasından insan kaynakları uygulamaları kapsamında danışmanlık hizmeti almış, iş değerlendirme, ücret ve organizasyon projesi kapsamlı ve titiz bir çalışma başarı ile bitirilmiştir.”
A. Kerim Dervişoğlu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, ERDEMİR